Część XIX: Nowa historia

podl

Stara zabudowa Katowic, brak przestrzennego, perspektywicznego rozwoju mia­sta przyczynia się że na lata 90-te, na części wolnych terenów Podlesia oraz są­siedniej Kostuchny i Zarzecza zaplanowano budowę 100-tys. osiedla mieszkanio­wego „Katowice-Południe”. Warto zauważyć, że w 1980 roku na terenie Podlesia mieszkały

Część XVIII: Miasto Katowice

herb

Nadchodzi rok 1973 a z nim wiele zmian administracyjnych, między innymi w czasie reformy administracyjnej do miasta Kostuchny włączono gminę Podlesie z Zarzeczem.

Część XVII: „Podlesianki”

podle

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Podlesianki” już w czasie pierwszego występu w dniu 6.IX.1985 roku w Przeglądzie Zespołów Amatorskich i Kół Gospodyń Wiej­skich w Jaworznie urządzonego przez Ośrodek Kultury w Katowicach został wyróż­niony „Dyplomem uczestnictwa” w tym przeglądzie.

Część XVI: Koło Gospodyń Wiejskich

dor

W 1958 roku przy współudziale terenowego Kółka Rolniczego w Podlesiu, któ­rego prezesem był Jerzy Stabik powstało Koło Gospodyń Wiejskich, którego pierw­szą przewodniczącą została Leokadia Węglorz.

Część XV: Modernizacja Podlesia

zlew

W 1959 roku następuje dalsza modernizacja dróg, a w latach 1962—1965 poło­żono pierwsze chodniki dla pieszych oraz założono dalsze punkty świetlne na uli­cach.

Część XIV: Gospodarka XX wieku

gs

W dniu 3.04.1971 roku dokonano uchwałą Walnego Zgromadzenia Przedstawi­cieli Robotniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Podlesiu zmiany nazwy na Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, zaakceptowaną dopiero postanowie­niem Sądu Powiatowego w Katowicach z dnia 27.06.1973 roku i wpisano do rejestru sądowego pod

Część XIII: Lata pięćdziesiąte

stara

W 1955 roku Szkoła Podstawowa w Podlesiu obchodziła uroczyście jubileusz 50-lecia, na którym byli przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich. Cias­nota i nie najlepsze warunki lokalowe przyczyniają się do tego, że nowe władze powia­towe w Tychach w 1957 roku rozpatrują możliwość

Część XII: Rozwój miejscowości

pk

Stały wzrost liczby mieszkańców i dzieci w wieku szkolnym, zmusza w 1949 roku kierownictwo szkoły oraz nowo wybrany Komitet Rodzicielski przy Szkolę Podstawowej w Podlesiu do starań u władz powiatowych i wojewódzkich o roz­budowę starej szkoły. W 1954 roku podzielono

Część XI: Okres powojenny

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

W połowie 1949 roku odradza się Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), której dzia­łalność w okresie niemieckiej okupacji 1939—1945 była zdezorganizowana, ograni­czając się tylko do akcji ratownictwa przeciwpożarowego. Pierwszy okres po wyzwoleniu był trudny ze względu na organizowanie wszy­stkiego od nowa, zarówno

Część X: Rok 1945 w Podlesiu

gdy

Zbliżający się koniec wojny wzmógł czujność wśród załóg kopalń, hut i zakładów pracy, gdzie robotnicy tworzyli konspiracyjne komitety (straże) w celu ochrony mienia zakładowego przed zniszczeniem przez wycofujące się jednostki okupanta niemieckiego.